Begrippenlijst

Begrippen:

CAK ( Centraal administratie kantoor) berekent in opdracht van Zorg en Welzijn ( van het ministerie van Volksgezondheid), de eigen bijdrage voor u als cliënt. Dit wordt berekend aan de hand van de geleverde zorg en uw inkomsten/vermogen.

CIZ (Centrum indicatietelling zorg) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Pgb (Persoonsgebonden budget) Met een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. U kunt zelf instanties of personen inhuren die de volgende zorg mogen leveren.

Zorg in Natura. Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De doelgroep van maatschappelijke ondersteuning in de WMO is niet beperkt tot personen die ten gevolge van een ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen hebben maar is uitgebreid tot een ruimere groep. Het betreft “personen met beperkingen, chronisch psychische problemen of personen die psychosociale problemen ondervinden”. Kortom, een uitbreiding van de doelgroep van mensen die gelet op de kenmerken van de persoon, beperkingen in hun zelfredzaamheid ondervinden. Bijvoorbeeld ouderdomsklachten.

Wlz (Wet langdurige zorg )  is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

  • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Zvw (Zorgverzekeringswet) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. Iedereen moet zich verzekeren voor ziektekosten. Je moet in ieder geval een verzekering voor het basispakket afsluiten. Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar via de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.